MAIER
FLEXIBLER BASISSPINDELSTOCK

MODULAR UND FLEXIBEL

Der modulare, wassergekühlte Basisspindelstock kombinierbar mit den dargestellten Optionen. Flexibel von 5,5 bis 15 KW Leistung

BACKENFUTTER

145 E / 161 E / 1536 E / 171 E

DRUCKSPANNZANGEN

145 E / 161 E / 1536 E / 171 E

SPANNTOP MINI

26, 32 oder 42

LAMELLENFUTTER

LZK-A / LZK-B

HYDRAULISCHER HOHLSPANNZYLINDER

PNEUMATISCHER HOHLSPANNZYLINDER

PNEUMATISCHER KNAGGEN SPANNUNG